Om en person som omfattas av det sociala trygghetssystemet i Finland tillfälligt vistas utomlands högst ett år på grund av studier, har den berörda personen rätt att tillhöra det finländska sociala trygghetssystemet under denna tid.

Det europeiska sjukvårdskortet

En person som bor i Finland har rätt att få sjukvård även i ett annat EU-land där denne vistas tillfälligt (i mindre än två års tid). Rätten till sjukvård intygas med det europeiska sjukvårdskortet. Alla personer som ingår i det sociala trygghetssystemet i Finland och som åker utomlands för att studera kan ansöka om det europeiska sjukvårdskortet från FPA:s byråer. 

Man måste ändå alltid meddela FPA om flytt till utlandet, liksom även om tillfälligt boende utomlands. Denna anmälan görs med blankett Y39. Meddela även magistraten om du tänker flytta utomlands och stanna där i minst tre månaders tid.

Allmänt socialt tryggsystem

Studerande och forskare som åker utomlands och vistas där över två år kan eventuellt omfattas av det sociala trygghetssystemet i Finland, men i så fall måste de inom ett år efter flytten ansöka om ett beslut från FPA om att få tillhöra det sociala trygghetssystemet i Finland. Man kan ansöka om detta beslut på blankett Y38 från Utlandsenheten på FPA (se kontaktuppgifterna nedan). För att du fortsättningsvis ska kunna omfattas av det sociala trygghetssystemet måste du ha hört till detta system före flytten och dessutom måste du ha fasta band till Finland. Du ska studera på heltid, studierna ska leda till ett yrke eller en examen och de ska avläggas på en läroinrättning inom den offentliga sektorn. Forskningsarbete ska finansieras med hjälp av stipendier. Det vore bra att göra ansökan om att få höra till det sociala trygghetssystemet redan innan du åker iväg till utlandet, så att det inte blir några avbrott i den sociala tryggheten.
Om du arbetar vid sidan om studierna, överförs du vanligtvis till det sociala trygghetssystemet i det land där du arbetar, förutsatt att du uppfyller minimikraven när det gäller att arbeta i det berörda landet. Du ska alltid meddela till FPA om du arbetar utomlands. Om du som forskare får lön vid sidan om stipendiet, ingår du i det sociala trygghetssystemet i det land där du arbetar.

OBS! Det allmänna sociala trygghetssystemet och studiestödet är två skilda saker. Du kan få studiestöd (dvs. studiepenning, bostadstillägg, studielån med statsborgen) från FPA även om du inte tillhör det finländska sociala trygghetssystemet.

•    Allmänt socialskydd: Utlandsenheten vid FPA, tel. 020 434 2650, inter.helsinki@kela.fi.
•    Studiestödsärenden: FPA:s studiestödscentral, tel. 020 634 6630, ulkomaat.opintotuki@kela.fi.

Läkarbesök

Sjukvården i Frankrike hanteras av både den offentliga och den privata sektorn och den ersättning som utbetalas av CPAM (Caisse primaire d'assurance maladie) är lika stor för båda sektorerna. Allmänläkarna har ofta en egen privat praktik eller så arbetar de vid läkarcentraler. I Frankrike finns det inga enheter som motsvarar hälsocentralerna i Finland.

Om du inte omfattas av det sociala trygghetssystemet i Finland, kommer du att få ersättning av CPAM om du sänder in en vårdberättelse (blanketten feuille de soins). Blanketten får du av läkaren, på apoteket eller på någon annan instans som har hand om hälsovården, beroende på var du befinner dig. Patienten ska fylla i och underteckna blanketten feuille de soins och sedan skicka in blanketten till den CPAM som finns på dennes boningsort. Ersättningen (enligt situationen 2009) uppgår till 70 % av läkararvodena, 60 % av arvodet åt sjuksköterskor och fysioterapeuter och 35 %-65 % av kostnaderna för mediciner. Medicinerna ersätts endast om de ordinerats av läkare.

Ovannämnda ersättningssummor är riktgivande, eftersom ersättningsbeloppet också beror på om läkaren är ”conventionné” (dvs. följer de allmänna rekommendationerna i sina taxor) eller ”conventionné à honoraires libres” (dvs. en läkare som prissätter sina tjänster fritt). För att få den största möjliga ersättningen måste patienten dessutom i första hand uppsöka den husläkare (médécin traitant) som patienten valt. Man får fritt välja denna husläkare och kan också fritt byta läkare, så länge man meddelar om detta till CPAM.

Du hittar också ytterligare information (på engelska) om hälsofrågor på de internationella nätsidorna för CampusFrance i avsnittet Taking care of yourself while in France.